Hva vi kan tilby - Dialog Psykologsenter
16481
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16481,bridge-core-3.1.3,cookies-not-set,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-30.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive

Hva vi kan tilby

Våre ulike tilbud

Vi tilbyr samtaleterapi for barn, ungdom, voksne og eldre, både korttids- og langtidsterapier av forskjellig karakter. Det å gå i psykoterapi tar tid og er ofte langvarig. De fleste går over måneder eller også år. Behandlingen passer for alle mennesker i alle aldersgrupper som har motivasjon og ønske om endring i livet sitt.

 

Klikk på radene nedenfor for å lese mer om våre ulike tilbud.

Psykoterapi

PSYKOTERAPI
Psykoterapi er en metode å behandle/bearbeide psykisk lidelse på gjennom å skape klarere bevissthet om hva de psykiske forstyrrelsene skyldes. Virkemidlene er kontakten mellom terapeut og pasient. Gjennom slike prosesser får man øket innsikt i sin egen psyke og blir mer i stand til å håndtere egne vansker. Slik blir man også i større grad i stand til å ta ansvar for eget liv. Sentralt i psykoterapien er utviklingen av evnen til å være nær /fortrolig med andre mennesker. Derfor er relasjonen i terapiforholdet en bærebjelke i det terapeutiske arbeidet.

 

KOGNITIV TERAPI
Kognitiv terapi, også kalt kognitiv atferdsterapi er en målrettet og tidsavgrenset terapimetode. Den tar utgangspunkt i hvordan tanker, følelser, kroppslige reaksjoner og atferd gjensidig påvirker hverandre og samspiller med omgivelsene, både ved utvikling av problemer og for å skape en endring. Kognitiv behandling legger vekt på egne ressurser for å oppnå bedring.
Det terapeutiske endringsarbeidet er strukturert, korttidsorientert med et her og nå fokus og med et utgangspunkt i det daglige liv. Terapien skal gi pasienten en økt forståelse for hva som har bidratt til, og opprettholder problemene samt virkemidler som kan brukes for å forebygge nye problemer. Kjernen i kognitiv terapi er å støtte pasienten i å mestre sine problemer og samtidig hjelpe til å endre uhensiktsmessige tankemønstre og atferd som er forbundet med problemene som kanskje har bidratt til dem.

 

PSYKODYNAMISK TERAPI
Psykodynamisk terapi er en behandlingsform som tar sikte på regelmessige samtaler mellom pasient og terapeut. Dette er en psykoterapi med faste og tydelige rammer. Pasient og terapeut gjør avtale om faste samtaler, minst én gang i uken, fortrinnsvis på et fast tidspunkt. I noen tilfeller foregår dette med pasienten sittende, andre ganger liggende på benk.
I psykodynamisk terapi er man opptatt av å forstå og behandle de følelsesmessige og mellommenneskelige problemene som kan ligge til grunn for de vanskene/symptomer som har fått pasienten til å oppsøke hjelp. Vansker / symptomer forstås som signal på psykisk belastning og som psykologisk beskyttelse mot følelser det kan være vanskelig å forholde seg til. Terapien dreier seg om å øke pasientens bevissthet og toleranse for vanskelige, avstengte eller ubevisste følelser, behov og konflikter.
For noen pasienter er det tilstrekkelig med behandling som reduserer eller fjerner symptomer ved hjelp av enkle teknikker eller medisiner. Pasienter som har personlighetsmessig problematikk i tillegg til symptomlidelse vil kunne oppleve at plagene kommer tilbake etter slik behandling. I psykodynamisk terapi er målsetting og metode rettet mot sider ved vår mentale fungering som kan gi mer varig symptombedring.
Selv om man i psykodynamisk terapi kan bruke mye tid på å snakke om fortiden, er terapien først og fremst en anledning til å utforske nye mellommenneskelige erfaringer. Pasienten vil med dette kunne utvikle nye måter å håndtere livets utfordringer på, og en større frihet til livsutfoldelse.

Terapi for barn og unge

Når barn og ungdommer strever, kan det være ulike måter å forstå og tilnærme seg det som er problematisk. Noen barn og unge ønsker og vil ha behov for å snakke med en psykolog, mens det i andre tilfeller kan være mer hensiktsmessig kun å snakke med foreldrene. Gjennom foreldreveiledning kan det gjøres endringer som kan ha stor betydning for barnas vansker og hverdag. Uansett type behandling blir foreldre sett på som viktige støttespillere, og foreldrene vil derfor alltid ha en sentral rolle i vårt arbeid med barn og unge. Rammene og innhold i behandlingen vil alltid bli avklart med foreldre i forkant.

Parterapi

For par som har samlivsvansker eller som gjennomgått samlivsbrudd er det nyttig å ha en nøytral tredjepart. Parterapi handler ofte om å skape et rom der de to kan bli hørt og berørt av hverandres opplevelser igjen.

Holotropisk pusting

Holotropisk pusting (Holotropic Breathwork) er en metode til selvutforskning hvor vi kombinerer økt pusting med musikk for å åpne seg mot det ubevisste og det transpersonlige. Vi bruker også billeduttrykk/kunstterapi for å utvikle uttrykket for egne opplevelser. Gjennom dette utvides bevisstheten om hva man inneholder og hvem man er. Metoden egner seg spesielt godt til å bli klar over fortrengte traumer og å bearbeide disse. Se også www.holotropic.com/about.shtml

Krise- /katastrofehåndtering

Kriser og katastrofer gir store menneskelige og materielle tap. Det vanlige helsevesenet har oftest ikke beredskap eller kompetanse nok til å håndtere denne typen hendelser på en måte som ivaretar de involverte menneskene og de involverte firma/ organisasjoner.

 

Dialog psykologsenter har lang erfaring med å hjelpe firmaer og offentlige instanser med håndteringen av de menneskelige reaksjonene når en ulykke eller et alvorlig trusselbilde har inntrått.

 

Psykologsenteret har siden 80-tallet bistått til ved større ulykker i Nordsjøen, både på oljerigger og skip, rasulykker og traumatiske opplevelser der liv har gått tapt og mennesker har blitt skadet.

 

Vi arbeider ut fra en strukturert modell som har basis i moderne forskning omkring kriser og katastrofepsykologi.

Traumebehandling

De aller fleste som utsettes for ekstreme opplevelser og belastninger vil reagere med ulike psykologiske og kroppslige reaksjoner. For noen kan disse reaksjonene vedvare over tid. Det vil si at reaksjonene ikke vil gi seg, selv om den situasjonen som utløste de er over. Eksempler på slike reaksjoner kan være vesentlig øket uro og angst, vesentlig øket årvåkenhet, samt påtrengende minner i form av indre bilder av hendelsen under søvn eller i våken tilstand. Noen vil og kjenne seg numne.

 

Vi tilbyr behandling for mennesker som har utviklet traumereaksjoner. I den aller første tiden kan de nærmeste være en støtte og god hjelp. Over tid kan imidlertid noen oppleve behov for å kunne bearbeide sine reaksjoner i terapi. Det er ulike grunner for en slik utvikling. En kan ønske å spare sine nærmeste for det gjentagende behovet en har for å gå igjennom det en har opplevd og forstå sine reaksjoner. Videre kan en oppleve det vanskelig å ta opp alle sider ved det en opplever med de nærmeste, at dette blir privat, og en ønsker å holde det utenfor den relasjonen som til daglig er den nærmeste.

Bedriftsavtaler

Vi har lang erfaring i å tilby bedrifter avtaler som gjør at deres ansatte har unik tilgang til alle våre tjenester uten ventetid.

 

Hvis du eller noen i din bedrift opplever en katastrofe har dere ingen tid å miste. Da trenger dere et profesjonelt hjelpeapparat som kjenner dere allerede og som har alle ressurser tilgjengelig der og da og som i tillegg har kompetanse og erfaring.

Teambuilding/relasjonsbygging

Lagbygging, teambuilding og relasjonsutvikling for bedrifter og organisasjoner. Ta direkte kontakt med Torfinn Espedal.

Veiledning

Vi er spesialister i klinisk psykologi og tilbyr veiledning til psykologer under spesialisering. Vi har har også veiledning for andre yrkesgrupper, enten i forhold til spesifikke problemstillinger eller som ledd i generell kompetanseheving.