Stavangers eldste psykologsenter

– Vi jobber primært med terapi.

– Vi tar i mot barn, unge og voksne.

– Du trenger ikke henvisning fra lege.

Ta gjerne direkte kontakt med en av oss eller legg inn en generell henvendelse til post@dialogpsykologsenter.no.

Alle henvendelser blir besvart raskt og behandlet konfidensielt.

Bestill timeVi tilbyr

Vi som jobber her

Torfinn Espedal

Psykolog, spesialist i klinisk psykologi

Rasmus Sand

Psykolog, spesialist i klinisk psykologi

Otto Vevatne

Psykolog, spesialist i klinisk psykologi

Jenny Linn Torgersen

Psykolog, spesialist i klinisk psykologi

Hege Møller

Psykolog, spesialist i klinisk psykologi

Bestill time

Mange tar kontakt fordi de strever med indre uro/ angst, nedstemthet/ depresjon, humørsvigninger, påtrengende og plagsomme tanker, traumer, avhengighet, kroppslig og psykisk smerte, energifattigdom eller ønske om egenutvikling.

Du er velkommen til å ta kontakt for å avklare hva du ønsker eller trenger. Vi tilbyr korttids- og langtidsterapier av forskjellig karakter. En konsultasjon varer omlag i 50 min.

Vi foretrekker å kontakte deg via email, men hvis du vil at vi skal ringe deg - skriv det i kommentarfeltet under.

Kontakt oss

Vi har kontorer i St.Olavsbygget i Stavanger, inngang 13 d, 3. etasje. Postaddresse : St.Olavsgate 13D, 4005 Stavanger.

post@dialogpsykologsenter.no

Den enkelte psykolog kan kontaktes direkte, se under rubrikken “Vi som jobber her”.

Alle beskjeder blir besvart og behandlet konfidensielt.

Vi har ikke en betjent resepsjon, så du må ha en avtale når du kommer til oss.

Personvernerklæring

St. Olavs Gate 13

Vi har kontorer i St.Olavsbygget i Stavanger, inngang 13 D, 3. etasje.

logo-rune

Vi tilbyr

alle typer psykologtjenester
 

Bedriftsavtaler

Vi har lang erfaring i å tilby bedrifter avtaler som gjør at deres ansatte har unik tilgang til alle våre tjenester uten ventetid.

Hvis du eller noen i din bedrift opplever en katastrofe har dere ingen tid å miste. Da trenger dere et profejonelt hjelpeapparat som kjenner dere allerede og som har alle ressurser tilgjengelig der og da og som i tillegg har kompetanse og erfaring.

Last ned brosjyre som PDF.

Psykoterapi

Psykoterapi er en metode å behandle/bearbeide psykisk lidelse på gjennom å skape klarere bevissthet om hva de psykiske forstyrrelsene skyldes. Virkemidlene er kontakten mellom terapeut og pasient. Gjennom slike prosesser får man øket innsikt i sin egen psyke og blir mer i stand til å håndtere egne vansker. Slik blir man også i større grad i stand til å ta ansvar for eget liv. Sentralt i psykoterapien er utviklingen av evnen til å være nær /fortrolig med andre mennesker. Derfor er relasjonen i terapiforholdet en bærebjelke i det terapeutiske arbeidet. Se for øvrig www.snl.no/psykoterapi/psykologi.

Parterapi

For par som har samlivsvansker eller som gjennomgått samlivsbrudd er det nyttig å ha en nøytral tredjepart. Parterapi handler ofte om å skape et rom der de to kan bli hørt og berørt av hverandres opplevelser igjen.

Traumebehandling

De aller fleste som utsettes for ekstreme opplevelser og belastninger vil reagere med ulike psykologiske og kroppslige reaksjoner. For noen kan disse reaksjonene vedvare over tid. Det vil si at reaksjonene ikke vil gi seg, selv om den situasjonen som utløste de er over. Eksempler på slike reaksjoner kan være vesentlig øket uro og angst, vesentlig øket årvåkenhet, samt påtrengende minner i form av indre bilder av hendelsen under søvn eller i våken tilstand. Noen vil og kjenne seg numne. (www.krisepsyk.no)

Vi tilbyr behandling for mennesker som har utviklet traumereaksjoner. I den aller første tiden kan de nærmeste være en støtte og god hjelp. Over tid kan imidlertid noen oppleve behov for å kunne bearbeide sine reaksjoner i terapi. Det er ulike grunner for en slik utvikling. En kan ønske å spare sine nærmeste for det gjentagende behovet en har for å gå igjennom det en har opplevd og forstå sine reaksjoner. Videre kan en oppleve det vanskelig å ta opp alle sider ved det en opplever med de nærmeste, at dette blir privat, og en ønsker å holde det utenfor den relasjonen som til daglig er den nærmeste.

Veiledning

Vi er spesialister i klinisk psykologi og tilbyr veiledning til psykologer under spesialisering. Vi har har også veiledning for andre yrkesgrupper, enten i forhold til spesifikke problemstillinger eller som ledd i generell kompetanseheving.

Undervisning / kurs / foredrag

Vi er erfarne foredragsholdere og kan tilby ulike kurspakker eller enkelt-kurs. Tema vi er spesielt interessert i og som vi kan tilby undervisning / motivasjon omkring :

  • Psykisk helse og stress
  • Motivasjon
  • Relasjonsbygging
  • Krisehåndtering og katastrofepsykologi
  • Energipsykologi
  • Mindfulness
  • Rusmisbruk og avhengighet

Ta kontakt for en uforpliktende samtale dersom noe av dette er relevant for deg eller din bedrift.

Teambuilding / lagbygging/ relasjonsbygging

Lagbygging, teambuilding og relasjonsutvikling for bedrifter og organisasjoner. Les mer om dette konseptet her: PDF eller ta direkte kontakt med Torfinn Espedal.

Krise/ katastrofehåndtering

Kriser og katastrofer gir store menneskelige og matrielle tap. Det vanlige helsevesnet har oftest ikke beredskap eller kompetanse nok til å håndtere denne typen hendelser på en måte som ivaretar de involverte menneskene og de involverte firma/ organisasjoner.

Dialog psykologsenter har lang erfaring med å hjelpe firmaer og offentlige instanser med håndteringen av de menneskelige reaksjonene når en ulykke eller et alvorlig trusselbilde har inntrått.

Psykologsenteret har siden 80-tallet bistått til ved større ulykker i Nordsjøen, både på oljerigger og skip, rasulykker og traumatiske opplevelser der liv har gått tapt og mennesker har blitt skadet.

Vi arbeider ut fra en strukturert modell som har basis i moderne forskning omkring kriser og katastrofepsykologi.

Holotropisk pusting

Holotropisk pusting (Holotropic Breathwork) er en metode til selvutforskning hvor vi kombinerer økt pusting med musikk for å åpne seg mot det ubevisste og det transpersonlige. Vi bruker også billeduttrykk/kunstterapi for å utvikle uttrykket for egne opplevelser. Gjennom dette utvides bevisstheten om hva man inneholder og hvem man er. Metoden egner seg spesielt godt til å bli klar over fortrengte traumer og å bearbeide disse. Se også www.holotropic.com/about.shtml

MADR – DET UNIKT MENNESKELIGE

Denne mer enn tusen år gamle runen MADR, er vår logo.

MADR symboliserer det spesifikt menneskelige i skaperverket, tanke, bevissthet og evne til å kjenne seg selv. Den er menneskehetens rune som forbinder oss med våre forfedre og historie. Mennesket har en iboende verdighet og muligheter for endring og utvikling. Dette er våre grunnleggende verdier.